Algemene Voorwaarden

van Added Value Industrial Services bv

Alle offertes en overeenkomsten van Added Value Industrial Services BV (‘AVIServ’) zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’).

Versie 1 MAR 2021.

Artikel 1 – Geldigheid van offertes en ontstaan van de overeenkomst

De offertes van AVIServ zijn in principe niet-bindend, en slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Bij niet bindende offertes ontstaat de overeenkomst op het moment dat AVIServ de bestelling bevestigt, of er een uitdrukkelijke overeenkomst is aangegaan. Bij bindende offertes ontstaat de overeenkomst op het ogenblik en op voorwaarde dat de aanvaarding door de cliënt binnen de geldigheidstermijn bereikt.

Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 2 – Betaling

Tenzij anders wordt vermeld op de offerte, wordt de prijs van goederen gefactureerd op het ogenblik van verzending – ongeacht de leveringsvoorwaarden.

De levering van diensten/aanneming van werken (inclusief wanneer hiervoor ook goederen worden geleverd) worden gefactureerd volgens het regime opgenomen in de offerte of specifieke overeenkomst.

Bij diensten of werken die gespreid zijn over een langere periode heeft AVIServ het recht om volgens de voortgang van de werken tussentijds te factureren.

De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 30 dagen na hun verzending tenzij anders vermeld.

Gebeurt dit niet, dan zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald moeten worden tegen een rentevoet van 8,5% per jaar – dewelke maandelijks kapitaliseert.

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 €.

Artikel 3 – Prijsherziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de Agoria index voor technologiebedrijven (gemiddeld voor België).

Artikel 4 – Onvoorziene omstandigheden

Alle nieuwe omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en on- vermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. AVIServ heeft het recht om de redelijke herziening dan wel ontbinding te vragen van de opdracht of overeenkomst.

Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de totale duur van de vertraging veroorzaakt door deze onderbreking.

Artikel 5 – Wijzigingen en bijkomende werken

Zelfs in het geval van een overeenkomst met vaste prijs kan elke door de opdrachtgever bestelde wijziging of bijkomend werk alsook de vaststelling van de prijs daarvoor met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Artikel 6 – Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt overhandigd niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 7 – Uitvoeringstermijn

Tenzij specifiek overeengekomen zijn leverings- en uitvoeringstermijnen inspanningsverbintenissen, waarbij AVIServ redelijke inspanningen levert om aan die termijn te voldoen. In ieder geval kunnen vertragingen veroorzaakt door onvoorziene vertraging bij de leveranciers van AVIServ niet tot aansprakelijkheid van AVIServ leiden.

Artikel 8 – Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken of levering van goederen, dan is deze gehouden AVIServ schadeloos te stellen voor alle uitgaven, arbeid, en alles wat AVIServ bij die werken hadden kunnen winnen, forfaitair begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van AVIServ om de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 9 – Oplevering(en)

Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen niet worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen.

Een ophaling door opdrachtgever, dan wel een levering en installatie door AVIServ in het bijzijn van de opdrachtgever wordt als oplevering aanzien. In ieder geval heeft de opdrachtgever nooit langer dan 5 werkdagen na de levering of installatie, of voltooiing van de werken om opmerkingen te maken aan AVIServ.

De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken en aanvaarding van de geleverde goederen – en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken of onvolledige of gebrekkige levering uit.

Artikel 10 – Lichte verborgen gebreken

De garantieperiode op geleverde goederen en verborgen gebreken bedraagt één jaar na levering of datum van de laatste uitgevoerde werken of diensten.

Voorts is een rechtsvordering op die grond is maar mogelijk indien binnen de maand een duidelijke schriftelijke ingebrekestelling is verstuurd, en maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maand telkens te rekenen van de dag dat de opdrachtgever kennis had of moest hebben van het probleem. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het (dreigende) geschil.

Artikel 11 – Overdracht van risico’s

Het risico op te leveren goederen gaat over op het moment van het verlaten van het magazijn van AVIServ of andere locatie van waaruit AVIServ verstuurt of van waaruit namens AVIServ wordt verstuurd.

Het risico op uit te voeren werken of diensten gaat over, voor werken ter plaatse bij AVIServ op het moment van verzending (indien geen installatie), dan wel op het moment van installatie bij de opdrachtgever.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Tot aan volledige betaling, en zelfs na hun incorporatie blijven geleverde goederen eigendom van AVIServ. AVIServ mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen.

Bij een beroep op het recht op terugneming mag AVIServ de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

Wanneer AVIServ dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

AVIServ kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. Als gevolgschade worden onder andere aanzien: verlies van productie, winst, omzet of opportuniteit; schade aan toestellen, eigendommen en materialen die geen deel uitmaken van het goed of installatie die door AVIServ is geleverd, of de werken of diensten die door AVIServ werden geleverd; schade die indirect is, of niet redelijkerwijs niet kon worden geanticipeerd, of die punitief is.

De aansprakelijkheid van AVIServ, contractueel of buitencontractueel, kan nooit meer bedragen dan het lagere van 100 x de waarde van de levering of opdracht waarop de overeenkomst betrekking heeft, en anderzijds 1 miljoen Euro,

AVIServ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor informatie die het verschaft buiten haar contractuele plichten, zoals incidentele en niet vergoede technische informatie verschaft naar aanleiding van de loutere levering van goederen, of in het kader van het maken van een offerte.

Artikel 14 – Geschillen

Bij een geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Be the first to know about good deals and AVIServ news

[et_pb_wpt_gravityform gravityform_id=”gf-1″ title=”off” description=”off” text_input_bg_color=”#000000″ module_class=”darkform” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” label_font=”Titillium Web|700|||||||” label_text_color=”#FFFFFF” checkbox_radio_field_font=”Titillium Web||||||||” checkbox_radio_field_text_color=”#FFFFFF” consent_checkbox_text_color=”#FFFFFF” custom_form_button=”on” form_button_text_size=”14px” form_button_text_color=”#000000″ form_button_bg_color=”#FFFFFF” form_button_border_radius=”30px” form_button_letter_spacing=”1px” form_button_font=”Titillium Web|700||on|||||” form_button_alignment=”center” form_button_custom_padding=”12px|45px|12px|45px|true|true” custom_margin=”0px||0px||true|false”][/et_pb_wpt_gravityform]